Οι έγκυες εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποχρεούνται όπως μετά τη συμπλήρωση του 3ου μήνα εγκυμοσύνης τους και προτού συμπληρώσουν τον 4ο μήνα προσκομίσουν στο Υπουργείο Παιδείας βεβαίωση από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, που να αναφέρει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

Η άδεια μητρότητας είναι συνολικής διάρκειας 18 συναπτών εβδομάδων από τις οποίες οι 12 εβδομάδες είναι με πλήρεις απολαβές, μείον το επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (75% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού του προηγούμενου έτους) και οι 6 εβδομάδες μόνο με επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, νοουμένου ότι θα συμπληρώσετε κατάλληλα την «Αίτηση για Επίδομα Μητρότητας» πριν την έναρξη της άδειας μητρότητας και την αποστείλετε έγκαιρα στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.

Αν η αίτηση για επίδομα μητρότητας υποβληθεί μετά τον τοκετό, ακόμα και σε πρόωρο τοκετό, τότε θα γίνει αναπροσαρμογή της άδειας ανάλογα με την έγκριση των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που μπορεί να είναι μέχρι και τρεις εβδομάδες λιγότερη.

Υποχρεωτικά η άδεια μητρότητας αρχίζει από τη Δευτέρα, δύο εβδομάδες πριν την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού και είναι διάρκειας 11 εβδομάδων.
Μπορείτε να κάμετε χρήση άδειας μητρότητας όπως επιθυμείτε, στα πλαίσια των 18 εβδομάδων. Αν επιθυμείτε ν’ απουσιάσετε πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής σας άδειας, μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον μέχρι και 4 εβδομάδες.

Μετά την εξάντληση των 18 εβδομάδων, αν το επιθυμείτε, δικαιούστε να ζητήσετε επιπλέον άδεια απουσίας χωρίς απολαβές μέχρι 12 εβδομάδες, η οποία αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για το θηλασμό ή / και φροντίδα του παιδιού.

α) Στις επηρεαζόμενες εκπαιδευτικούς παραχωρείται άδεια να απουσιάζουν από το σχολείο 7 ½ περιόδους την εβδομάδα.

β) Οι 3 περίοδοι θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο, ενώ οι άλλες 4 ½ περίοδοι από τον υπόλοιπο χρόνο τους στο σχολείο. Νοείται ότι η 1 περίοδος για τις επισκέψεις γονέων παραμένει υποχρεωτική.

γ) Οι διευκολύνσεις παραχωρούνται για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία τοκετού / υιοθεσίας. Με το πέρας του εννιάμηνου, ο χρόνος των 3 περιόδων θα αξιοποιείται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και όπως θα αποφασισθεί από την αρμόδια αρχή.

δ) Οι πιο πάνω διευκολύνσεις παραχωρούνται στις επηρεαζόμενες που ζητούν τούτο γραπτώς από τους οικείους επαρχιακούς λειτουργούς, υποβάλλοντας πιστοποιητικά για την ημερομηνία που έγινε ο τοκετός ή η υιοθεσία και την ημερομηνία που θα αναλάβουν καθήκοντα.