Τα κλιμακωτά ποσοστά αποκοπής της έκτακτης εισφοράς N.184(I)/2012 εφαρμόζονται από 1/1/2012 και ισχύουν για περίοδο δύο ετών, επί του μισθού και των φορολογητέων επιδομάτων των υπαλλήλων/ αξιωματούχων καθώς και στα κατ’ αποκοπή επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας. Τα ποσοστά κλιμακωτής αποκοπής είναι:

από € 0 μέχρι 2.500 ποσοστό αποκοπής 0%
από € 2.501 μέχρι 3.500 ποσοστό αποκοπής 2,5%
από € 3.501 μέχρι 4.500 ποσοστό αποκοπής 3%
από € 4501 και άνω ποσοστό αποκοπής 3,5%

Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που την 1/1/2012 βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης τους τα πιο πάνω ποσοστά αυξάνονται κατά 0,5% αντίστοιχα. Η εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.

Τα κλιμακωτά ποσοστά αποκοπής της έκτακτης εισφοράς εφαρμόζονται από 1/1/2014 και ισχύουν μέχρι 31/12/2016 , επί του μισθού και των φορολογητέων επιδομάτων των υπαλλήλων/ αξιωματούχων καθώς και στα κατ’ αποκοπή επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας. Τα ποσοστά κλιμακωτής αποκοπής είναι:

από € 0 μέχρι 1.500 ποσοστό αποκοπής 0%
από € 1.501 μέχρι 2.500 ποσοστό αποκοπής 2,5%
από € 2.501 μέχρι 3.500 ποσοστό αποκοπής 3%
από € 3.501 και άνω ποσοστό αποκοπής 3,5%

Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που την 1/1/2012 βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης τους τα πιο πάνω ποσοστά αυξάνονται κατά 0,5% αντίστοιχα. Η εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.