Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΛΤΕΚ

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ, ανακοινώνει προς όλα τα μέλη της Οργάνωσης ότι η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 η ώρα 5:30 μ.μ. στο Θέατρο της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

  1. Λογοδοσία του ΚΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε από τoν Πρόεδρο της Οργάνωσης

  2. Οικονομική έκθεση του προηγούμενου χρόνου από το Γενικό Ταμία της Οργάνωσης, μαζί με τη σχετική έκθεση του Ελεγκτή

  3. Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

  4. Διάφορα

  5. Εκλογές (ΚΔΣ & Επαρχιακών Γραφείων).

 

Σημείωση:
Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν Θέματα για συζήτηση στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση και Υποψηφιότητες πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ, το αργότερο μέχρι τις 7/6/2023, δηλαδή οκτώ (8) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στη Συνέλευση αποτελούν απαρτία.

5 Μαΐου 2023