Αναλογιστική μείωση συντάξεων (Ν 216 Ι/1012 Άρθρο 11).

α) η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα υπαλλήλου, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που θα κερδηθεί με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, ο οποίος αφυπηρετεί ή παραιτείται πριν την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μειώνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με αυτό που εκτίθεται στους Πίνακες 3 έως 12, ανάλογα με την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου, όπως αυτή καθορίζεται στον υπό αναφορά Νόμο (Άρθρο 11(1)),

β) η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα υπαλλήλου, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των σαράντα πέντε ή σαράντα οκτώ ετών, όπως καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση στον οικείο Νόμο ή Κανονισμούς, κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, που κερδήθηκε με υπηρεσία πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφυπηρετεί ή παραιτείται πριν την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μειώνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με αυτό που εκτίθεται στους Πίνακες 3 έως 12, ανάλογα με την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου, όπως αυτή καθορίζεται στον υπό αναφορά Νόμο (Άρθρο 11(2)),

γ) η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα υπαλλήλου, ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των σαράντα πέντε ή σαράντα οκτώ ετών, όπως καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση στον οικείο Νόμο ή Κανονισμούς, πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, που κερδήθηκε με υπηρεσία πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφυπηρετεί ή παραιτείται πριν την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση (Άρθρο 11(3)).

δ) τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπαλλήλου δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση σε περίπτωση θανάτου του ή σε περίπτωση αφυπηρέτησής του με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, μετά από σχετική έκθεση Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη (Άρθρο 11(4)).

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

2013

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

45,5

26,60%

46,5

25,30%

47,5

24,10%

48,5

22,80%

49,5

21,40%

50,5

20,00%

51,5

18,50%

52,5

17,00%

53,5

15,30%

54,5

13,50%

55,5

22,30%

11,70%

56,5

18,60%

9,60%

57,5

14,50%

7,50%

58,5

10,10%

5,10%

59,5

5,30%

2,70%

60,5

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

2014

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

46

27,00%

47

25,80%

48

24,50%

49

23,20%

50

21,80%

51

20,40%

52

18,90%

53

17,30%

54

15,60%

55

13,80%

56

22,70%

11,90%

57

18,90%

9,80%

58

14,70%

7,60%

59

10,20%

5,20%

60

5,30%

2,70%

61

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

2015

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

46,5

27,40%

47,5

26,20%

48,5

24,90%

49,5

23,60%

50,5

22,20%

51,5

20,80%

52,5

19,20%

53,5

17,60%

54,5

15,90%

55,5

14,10%

56,5

23,00%

12,10%

57,5

19,20%

10,00%

58,5

15,00%

7,80%

59,5

10,40%

5,30%

60,5

5,40%

2,80%

61,5

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

2016
Ηλικία Σύνταξη Εφάπαξ

47

27,90%

48

26,60%

49

25,30%

50

24,00%

51

22,60%

52

21,20%

53

19,60%

54

18,00%

55

16,20%

56

14,40%

57

23,40%

12,40%

58

19,40%

10,20%

59

15,20%

7,90%

60

10,60%

5,50%

61

5,50%

2,80%

62

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

2017

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

47,5

28,30%

48,5

27,10%

49,5

25,80%

50,5

24,50%

51,5

23,10%

52,5

21,60%

53,5

20,00%

54,5

18,40%

55,5

16,60%

56,5

14,70%

57,5

23,70%

12,60%

58,5

19,70%

10,40%

59,5

15,40%

8,10%

60,5

10,70%

5,60%

61,5

5,60%

2,90%

62,5

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

2018

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

48

28,80%

49

27,60%

50

26,30%

51

24,90%

52

23,50%

53

22,00%

54

20,40%

55

18,70%

56

16,90%

57

15,00%

58

24,00%

12,90%

59

20,00%

10,60%

60

15,70%

8,20%

61

10,90%

5,70%

62

5,70%

3,00%

63

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

2019

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

48,5

29,30%

49,5

28,00%

50,5

26,70%

51,5

25,40%

52,5

24,00%

53,5

22,40%

54,5

20,80%

55,5

19,10%

56,5

17,20%

57,5

15,30%

58,5

24,40%

13,10%

59,5

20,40%

10,90%

60,5

15,90%

8,40%

61,5

11,10%

5,80%

62,5

5,80%

3,00%

63,5

0,00%

0,00%

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 10

2020

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

49

29,80%

50

28,50%

51

27,20%

52

25,90%

53

24,40%

54

22,90%

55

21,20%

56

19,50%

57

17,60%

58

15,60%

59

24,80%

13,40%

60

20,70%

11,10%

61

16,20%

8,60%

62

11,30%

6,00%

63

5,90%

3,10%

64

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

2021

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

49,5

30,30%

50,5

29,10%

51,5

27,70%

52,5

26,40%

53,5

24,90%

54,5

23,30%

55,5

21,70%

56,5

19,90%

57,5

17,90%

58,5

15,90%

59,5

25,20%

13,70%

60,5

21,00%

11,30%

61,5

16,50%

8,80%

62,5

11,50%

6,10%

63,5

6,00%

3,20%

64,5

0,00%

0,00%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

2022

Ηλικία

Σύνταξη

Εφάπαξ

50

30,90%

51

29,60%

52

28,30%

53

26,90%

54

25,40%

55

23,80%

56

22,10%

57

20,30%

58

18,30%

59

16,20%

60

25,50%

14,00%

61

21,30%

11,60%

62

16,70%

9,00%

63

11,70%

6,20%

64

6,10%

3,20%

65

0,00%

0,00%