Οι καθηγητές και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν μέχρι επτά περιόδους το χρόνο αναπλήρωση καθηγητών ή εκπαιδευτών που απουσιάζουν (άρθρο 24(4) ΚΔΠ 310/90)

i. Στα Γυμνάσια οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επτά (7) αντικαταστάσεις – αναπληρώσεις καθηγητών που απουσιάζουν.

ii. Στα Λύκεια οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επτά (7) αναπληρώσεις / δημιουργικές απασχολήσεις των μαθητών τους. Με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΠ ημερομηνίας 10/09/2007 οι καθηγητές μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο αναπλήρωσης με δραστηριότητες είτε εντός της τάξης είτε εκτός, με την προϋπόθεση ότι έχουν την ευθύνη της επίβλεψης κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

iii. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία δεν μπορούν να αναλάβουν πέραν των τριών διδακτικών εβδόμων περιόδων. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται συνεννόηση των εμπλεκομένων σχολείων για σωστό επιμερισμό των μέχρι τριών εβδόμων διδακτικών περιόδων.

Η Οργάνωσή μας τονίζει ότι, μετά τη συμπλήρωση των 7 αναπληρώσεων, κανένας καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει επιπρόσθετες αναπληρώσεις και ως εκ τούτου θεωρούμε αντιδεοντολογικό να ζητείται από αυτούς έμμεσα ή άμεσα να αναλάβουν αναπληρώσεις, πέραν του καθορισμένου από τη Νομοθεσία αριθμού.