Εάν εκπαιδευτικός κατά την ημέρα του θανάτου του είχε συμπληρώσει:

i. πέντε ως δέκα έτη, λογίζεται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία.

ii. δέκα ως δεκαπέντε έτη, λογίζεται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία.

iii. δεκαπέντε ως είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη.

iv. είκοσι τρία ως τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη.

Η υπηρεσία που προστίθεται θεωρείται υπηρεσία με εισφορές. Η συντάξιμη υπηρεσία δε μπορεί να υπερβαίνει εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που αφυπηρετούν για λόγους υγείας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου ιατροσυμβουλίου.