Σύμφωνα με τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2012 κάθε γονέας εργοδοτούμενος, άντρας ή γυναίκα, δικαιούται να λάβει συνολική γονική άδεια χωρίς απολαβές μέχρι δεκαοκτώ (18) εβδομάδες με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του κάθε παιδιού του μέχρι τη συμπλήρωση του ογδόου (8ου) έτους της ηλικίας του. Στις περιπτώσεις χήρων γονέων η χρονική διάρκεια της άδειας αυξάνεται σε εικοσιτρείς (23) εβδομάδες. Η γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια μιας (1) εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, ανά ημερολογιακό έτος, στις περιπτώσεις ενός ή δύο παιδιών, ή επτά (7) εβδομάδων για τρία ή περισσότερα παιδιά.