Ιστορική Πορεία

Το 1960 με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στις Τεχνικές Σχολές οργανώθηκαν στην ΠΑΣΥΔΥ και λειτουργούσαν ως Κλαδική Επιτροπή της Οργάνωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων με την επωνυμία ΟΛΤΕΚ.

Οι ραγδαίες όμως εξελίξεις στον κόσμο, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, επέφεραν μεταξύ άλλων διαφοροποίηση και προσαρμογή στην εκπαίδευση. Αναπόφευκτα, η Κύπρος ακολούθησε αυτές τις εξελίξεις, ξεφεύγοντας από τις προκαταλήψεις που μέχρι τότε υπήρχαν εναντίον των τεχνικών επαγγελμάτων και της τεχνικής εκπαίδευσης.Εξαρχής αναγνώρισε ότι οι ιδιαιτερότητες και οι πολλοί κλάδοι και ειδικότητες που η τεχνική εκπαίδευση περικλείει απαιτούσαν προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα παγκόσμια δεδομένα.

Παράλληλα, εμφορούμενοι από το ίδιο πνεύμα, οι λειτουργοί της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης με τη θέσπιση του Νόμου 10 / 69 διάλυσαν την Κλαδική Επιτροπή της ΠΑΣΥΔΥ και ίδρυσαν δικό τους φορέα την αυτοτελή Οργάνωση (Συντεχνία) υπό την επωνυμία« Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Κύπρου» ΟΛΤΕΚ.

Η Ιδρυτική Συνέλευση

Πραγματοποιείται στις 12 Μαϊου 1969, στην Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (σήμερα Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας) η Ιδρυτική Συνέλευση της ΟΛΤΕΚ στην οποία παρευρίσκονται 26 μέλη.

Πρώτος πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας οργάνωσης εκλέγεται ο κ.Ανδρέας Φυλακτής, πρόεδρος της διαλυθείσας Κλαδικής Επιτροπής ΠΑΣΥΔΥ.

Το νέο Συμβούλιο είναι 7 μελές και η συνδρομή 150 μίλς (15 σ).

Σκοποί – Βασική Δομή

Οι σκοποί της ΟΛΤΕΚ σύμφωνα με το καταστατικό της είναι οι εξής:

 • Η προστασία και εξύψωση της παιδείας της Κύπρου και ιδιαίτερα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών και των Εκπαιδευτικών Αρχών ή Εργοδοτών, μεταξύ μελών και μελών ή μεταξύ μελών και άλλων Καθηγητών, Σωμάτων ή Οργανώσεων.
 • Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των μελών, η ανύψωση του βιοτικού επίπεδου, η προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των μελών καθώς και η ευημερία των λειτουργών της Τεχνικής Εκπαίδευσης με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
 • Η μελέτη, προώθηση και λύση εκπαιδευτικών ζητημάτων της Κύπρου για το όφελος της Παιδείας, των μελών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Η διευθέτηση διαφορών με συλλογικές διαπραγματεύσεις ή συμβάσεις ή με οποιαδήποτε άλλα νόμιμα μέσα μεταξύ μελών και Εργοδοτών, ή μεταξύ μελών και άλλων Οργανώσεων.

Ιστορικοί Σταθμοί

 • Αναθεώρηση και αναδιάρθρωση των μισθολογικών κλιμάκων (1975).
 • Σύνταξη κανονισμών για την Πενθήμερη Εβδομάδα Εργασίας(1989).
 • Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζει το απολυτήριο των Τεχνικών Σχολών ως ισότιμο με το απολυτήριο των Λυκείων της Κύπρου και οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί στα ΑΑΕΙ στης Ελλάδος με αναλογία το 10 % των θέσεων (1981).
 • Νόμος για τις Συντάξεις(1990).
 • Συμφωνία ίσης μεταχείρισης δασκάλων – καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων προαγωγής στη Μέση Εκπαίδευση.
 • Διατήρηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).
 • Διατήρηση των Κλίμακες Εισδοχής στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία στα σημερινά επίπεδα.
 • Αναδόμηση και Εκσυγχρονισμός της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η ΟΛΤΕΚ σήμερα

Σήμερα η Οργάνωση αριθμά πέραν των 600 μελών και έχει για έδρα της ιδιόκτητο οίκημα στη Λευκωσία (Χρυσάνθου Μυλωνά 7, Δασούπολη, 2014 Στρόβολος).

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι εντεκαμελές και εκλέγεται κάθε 3 χρόνια με σύστημα απλής αναλογικής. Η συνδρομή των μελών είναι το 2%o του μηνιαίου μισθού τους.

Προέδροι της ΟΛΤΕΚ διετέλεσαν:

 • Ανδρέας Φυλακτής: 28/4/69 – 28/8/78
 • Οθέλλος Γεωργιάδης: 29/8/78 – 26/2/79
 • Φιλόθεος Ορφανίδης: 27/2/79 – 15/3/84 (Αξίζει ξεχωριστής αναφοράς η περίπτωση του Φιλόθεου Ορφανίδη ο οποίος απεβίωσε μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά από καρδιακό επεισόδιο που συνέβει κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Παιδείας και Οικονομικών της Βουλής και ενώ υποστήριζε τα αιτήματα της ΟΛΤΕΚ)
 • Νίκος Νικολόπουλος: 4/4/84 – 7/6/2000
 • Νίκη Ματθαίου: 7/6/00 – 30/8/07
 • Σωκράτης Καρεκλάς: 30/8/07 – 18/6/09
 • Γιώργος Κολλύφας: 23/6/09 – 25/6/2012
 • Στέφανος Σάββα: 25/6/2012 – 23/6/2015
 • Μιχάλης Τσιάρλιστος: 26/6/2015 – 2/5/2017
 • Παναγιώτης Λυσάνδρου: 2/5/2017 – Σήμερα