Όταν κρατικός υπάλληλος, που κατέχει συντάξιμη θέση συμπλήρωσε πέντε ή περισσότερα έτη υπηρεσίας και έχει

(α) συμπληρώνει πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 την ηλικία των σαράντα πέντε ετών ή την ηλικία των σαράντα οκτώ ετών, όπως καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση στον οικείο νόμο ή Κανονισμούς, και υποβάλλει μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου (Ν216 Ι /2012) αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, θα εξακολουθούν, όσον αφορά την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του οικείου νόμου ή Κανονισμών, σχετικά με την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ ποσού (45 έτος της ηλικίας) ή φιλοδωρήματος και την ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης (55 έτος της ηλικίας).

(β) βρίσκεται στην υπηρεσία κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και υποβάλλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, τηρουμένων, ανάλογα με την περίπτωση, των προνοιών της παραγράφου (α) η ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ ποσού και η ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, είναι αυτή που εκτίθεται στον Πίνακα

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ

 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.  Μόνιμοι  καθηγητές  που έχουν μονιμοποιηθεί πριν την 1ην Σεπτεμβρίου 2011    
 

Υπάλληλος ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των σαραπέντε (45) ετών πριν από την 1ην Ιανουαρίου,2013 και υποβάλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση( για τα ωφελήματα που διασφαλίζει με υπηρεσία απο την 1ηνΙανουαρίου,2013 και μετα),

ή υπάλληλος ο οποίος υποβάλλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση και συμπληρώνει την ηλικία των σαράντα πέντε  ετών:

   
 

(α) μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα πέντε ετών και έξι μηνών.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών και έξι μηνών

 

(β) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου -2014 και της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα έξι ετών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα έξι ετών

 

(γ)  μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2015, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα έξι ετών και έξι μηνών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα έξι ετών και έξι μηνών

 

(δ)  μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2016 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα επτά ετών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα επτά ετών

 

(ε) μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2017 και της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα επτα ετών και έξι μηνών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα επτα ετών και έξι μηνών

 

(στ) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου ;2018 και της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα οκτώ ετών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα οκτώ ετών

 

(ζ)  μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2019 και της 31ης Δεκεμβρίου 2019, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα οκτώ ετών και έξι μηνών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα οκτώ ετών και έξι μηνών

 

(η)  μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα εννέα ετών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα εννέα ετών

 

(θ)  μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα εννέα ετών και έξι μηνών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα εννέα ετών και έξι μηνών

 

(ι)  κατά ή μετά  την 1ης Ιανουαρίου 2022

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα ετών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα ετών.

       
2.

Μόνιμοι  καθηγητές  που έχουν μονιμοποιηθεί κατά την 1ην Σεπτεμβρίου 2011

   
 

Υπάλληλος ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία των σαραντα οκτώ (48) ετών πριν από την 1ην Ιανουαρίου,2013 και υποβάλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση( για τα ωφελήματα που διασφαλίζει με υπηρεσία απο την 1ηνΙανουαρίου,2013 και μετα),

ή υπάλληλος ο οποίος υποβάλλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση και συμπληρώνει την ηλικία των σαράντα οκτώ ετών:

 

 

  (α) μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα οκτώ ετών και έξι μηνών.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα οκτώ ετών και έξι μηνών

  (β) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου -2014 και της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα εννέα ετών Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα εννέα ετών
  (γ)  μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2015, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα εννέα ετών και έξι μηνών

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα εννέα ετών και έξι μηνών

  (δ)  κατα ή μετά την 1ης Ιανουαρίου 2016 Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα ετών Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα  ετών

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο υπάλληλος, με βάση τον οικείο νόμο ή Κανονισμούς, δεν δικαιούται στην καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού, αλλά μόνο φιλοδωρήματος, αυτό καταβάλλεται από την ημερομηνία παραίτησης του.