Οι προαγωγές διενεργούνται απο την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από σύσταση της Αρμόδιας Συμβουλευτικής επιτροπής η οποία καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται μετά την αριθμητική αποτίμηση και άθροιση των κριτηρίων της αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας όλων των προσοντούχων όπως πιο κάτω:

α) Αξία: Ο μέσος όρος των τελευταίων 2 βαθμολογιών στη θέση πολλαπλασιάζεται με το 4 και σ’ αυτό προστείθεται ο μέσος όρος των τελευταίων δέκα ετών στη θέση.

Π.χ. βαθμολογίες 34, 34, 36, 36, 37 μ.ο. των δύο τελευταίων βαθμολογιών 36,5 Χ 4 = 146 και (34+34+36+36+37): 5=35,4

Δηλαδή Αξία 146+35,4 = 181,4

β) Προσόντα: Διδακτορικό τίτλο         = 5 μονάδες

                     Μάστερ                      = 3 μονάδες

                     Μεταπτυχιακό δίπλωμα  = 2 μονάδες

                     Άλλο Πρόσθετο προσόν = 0,5 – 1 μονάδα

γ) Αρχαιότητα

(ι) 1/12 της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Π.χ. 18 χρόνια και 4 μήνες = 18,33

(ιι) Στους άρρενες υποψηφίους χορηγείται μόνο μια φορά για σκοπούς προαγωγής στην αμέσως επόμενη θέση προαγωγής, ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες. Π.χ. υπηρεσία 26 μηνών = 2,166

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστήνει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων, βάσει των κενών θέσεων.

Όταν πρόκειται για θέσεις προαγωγής σε Διευθυντή λαμβάνονται υπόψιν τόσο οι βαθμολογίες στη θέση Β.Δ.Α’ όσο και οι βαθμολογίες στη θέση Β.Δ.

Η Ε.Ε.Υ. ανάλογα με την απόδοση στην προσωπική συνέντευξη μπορεί να αυξήσει τη βαθμολογία από 0,5 – 5 μονάδες.

Επίσης η Επιτροπή μπορεί ν’ αυξήσει από 0,5 μέχρι 1 μονάδα για πρόσθετο προσόν το οποίο αποκτήθηκε από τον υποψήφιο μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των καθηγητών για σκοπούς προαγωγής σε Β.Δ. γίνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας δηλαδή στο 11ο έτος υπηρεσίας. Για να δικαιούται προαγωγή σε Β.Δ. πρέπει να έχει υπηρεσία 12 ετών εκ των οποίων τα 5 στα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου στην καθορισμένη ειδικότητα.