Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αποκόπτεται από τις αποδοχές των Υπαλλήλων βασίζεται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 2007. Στον υπολογισμό της αποκοπής φόρου εισοδήματος από τις αποδοχές λαμβάνονται υπόψη (εκτός από τις συνεισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και ταμείο χηρών και τέκνων καθώς και άλλες αποκοπές οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφημένο σύστημα) οι εκπτώσεις φόρου που δηλώνει ο Αξιωματούχος/ Υπάλληλος με την υποβολή του εντύπου E.πρ.59 «Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων».

Οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα από το 2011

Φορολογικό Έτος 2011 και μετά
Φορολογητέο Εισόδημα € Φορολογικοί συντελεστές Συσσωρευμένος Φόρος
0 – 19 500 0%  
19 501 – 28 000 20% €1.700
28 001 – 36 300 25% €3.775
36 301 – 60000 30% €10.885
60 001 και άνω 35%