Χορηγούνται πιστώσεις στο Τ.Κ.Α λόγω τακτικής εκπαίδευσης, (Λύκειο και Πανεπιστήμιο) καθώς και για την υπηρεσία στην εθνική φρουρά. Οι συνάδελφοι μπορούν ν’ απευθυνθούν στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συμπλήρωση των εντύπων Υ.Κ.Α. 1 – 010 και Υ.Κ.Α. 1 – 011, για να πιστωθούν με ασφαλιστέες αποδοχές σχετικά με τα πιο πάνω.