Συμμόρφωση προς Κανονισμούς: Ο εκπαιδευτικός υπόκειται στις διατάξεις των περί της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και οποιονδήποτε σχετικών κανονισμών, όπως και στις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των εκπαιδευτικών αρχών.

Άδεια απουσίας: Σε έκτακτο εκπαιδευτικό του οποίου η απασχόληση υπερβαίνει τους 3 συνεχείς μήνες μπορεί να παραχωρηθεί, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, άδεια απουσίας με πλήρης απολαβές μιας εργάσιμης ημέρας για κάθε μήνα απασχόλησης με ανώτατο όριο 10 εργάσιμες ημέρες, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του οικείου τμήματος εκπαίδευσης.

Άδεια ασθενείας / ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ο έκτακτος εκπαιδευτικός του οποίου η απασχόληση είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 28 ημέρες άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές. Επιπρόσθετα δικαιούνται παράταση της άδειας αυτής για 14 ημέρες με πλήρεις απολαβές, καθώς και 42 μέρες χωρίς απολαβές, ύστερα από σύσταση ιατρικού συμβουλίου:

Νοείται ότι θα ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες όπως και στην περίπτωση των μονίμων εκπαιδευτικών λειτουργών, δηλαδή άδεια ασθενείας θα παραχωρείται μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού ασθενείας από ιατρικό λειτουργό, ενώ παράταση άδειας ασθενείας θα παραχωρείται μετά από σύσταση ιατρικού συμβουλίου.

Άδεια μητρότητας: Στις εγκύους εκτάκτους εκπαιδευτικούς λειτουργούς παραχωρείται άδεια μητρότητας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως στις υπόλοιπες υπαλλήλους του κρατικού τομέα.

Τερματισμός απασχόλησης: Η απασχόληση είναι προσωρινή και μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί αναγκαία προειδοποίηση σύμφωνα με τον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο. Επίσης, η απασχόληση αυτή δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα για μόνιμο διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969.

Υπόλοιποι όροι απασχόλησης: Οι λεπτομερείς όροι απασχόλησης καθορίζονται στους Γενικούς Όρους Υπηρεσίας των Έκτακτων Υπαλλήλων.

Έγγραφή στην ΟΛΤΕΚ: Κάθε έκτακτος/ συμβασιούχος εκπαιδευτικός, μπορεί να εγγραφεί στην ΟΛΤΕΚ και έτσι απολαμβάνει όλα τα ωφελήματα των μελών της Οργάνωσης.